RODO | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

anchorn1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przetwarzanych podczas świadczenia usługi infolinii realizowanej przez Centrum e-Zdrowia

Administratorem danych jest Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

Kontakt z Administratorem możliwy jest w szczególności pod adresem Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie
ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa lub pod adresem e-mail: biuro [at] cez.gov.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod [at] cez.gov.pl

Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu udzielenia pomocy oraz odpowiedzi na zadawane pytania bądź na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest archiwizacja nagrań oraz ochrona przed roszczeniami.

Nawiązanie połączenia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu wskazanym powyżej.

Państwa dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody udzielonej poprzez nawiązanie połączenia
lub do ustania prawnie usprawiedliwionego celu Administratora.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz do ich usunięcia po ustaniu okresu archiwizacji nagrań.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek skorzystania z infolinii.

anchorn2

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników
i współpracowników wykonawcy, który zawarł umowę z CeZ

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora to:

  Centrum e-Zdrowia (CeZ) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz w związku z realizacją praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod [at] cez.gov.pl lub na adres siedziby CeZ wskazany powyżej.

 3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych

  Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b i f  RODO), tj.:

  • w związku z wykonaniem zawartej umowy;
  • w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Kategorie przetwarzanych danych i okres ich przechowywania

  Pani/Pana dane osobowe zawarte w Umowie w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres email, Nr PESEL w przypadku osób, które w związku z umową będą miały dostęp do systemów teleinformatycznych, nr telefonu a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również dane w zakresie firmy.

  Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy, o której mowa powyżej.
  Okres ten może zostać przedłużony o czas niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 5. Informacje o kategoriach odbiorców Pani /Pana danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów powierzenia, tacy jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.

 6. Informacja o przysługujących Pani/Panu prawach, w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, o ile i w zakresie w jakim wynika to
   z przepisów prawa;
  • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdyby przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
   na adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 7. Informacja o profilowaniu

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany,
  w tym również w formie profilowania.

 8. Źródło pozyskania danych

  Pani/Pana dane zostały przekazane przez osoby reprezentujące podmiot, w który Pani/Pan jest zatrudniona/y,
  będący stroną umowy zawartej z CeZ, o której mowa powyżej.

anchorn3

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników
i współpracowników instytucji będących interesariuszami biznesowymi, którzy współpracują z CeZ oraz w związku z realizacją zadań mają dostęp do systemów utrzymywanych przez CeZ

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
– zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora to:

  Centrum e-Zdrowia (CeZ) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława Dubois 5A , 00-184 Warszawa.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz w związku z realizacją praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, przesyłając wiadomość na adres e-mail:iod [at] cez.gov.pl ( ) lub na adres siedziby CeZ, wskazany powyżej.

 3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych

  Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c, e i f  RODO), tj.:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Kategorie przetwarzanych danych i okres ich przechowywania

  Pani/Pana dane osobowe zawarte w Umowie w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres e-mail, numer PESEL w przypadku osób, które w związku z realizacją zadań będą miały dostęp do systemów teleinformatycznych
  - nr telefonu.

  Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zadań wynikających ze współpracy
  z interesariuszem biznesowym oraz okres wykonywania przez Państwo zadań związanych z tą współpracą.

 5. Informacje o kategoriach odbiorców Pani /Pana danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów powierzenia, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.

  Informacja o przysługujących Pani/Panu prawach, w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, o ile i w zakresie w jakim wynika to
  z przepisów prawa;

  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdyby przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), na adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 1. Informacja o profilowaniu

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania.

 2. Źródło pozyskania danych

  Pani/Pana dane zostały przekazane przez osoby reprezentujące podmiot, w który Pani/Pan jest zatrudniona/y, będący stroną umowy zawartej z CeZ, o której mowa powyżej lub przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana.

anchorn4

Zasady przetwarzania danych w Programie Operacyjnym
Polska Cyfrowa 2014-2020

W przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) zaangażowane są podmioty, które pełnią rolę administratorów w rozumieniu RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)].
Podmioty te podejmują decyzje dotyczące przetwarzanych danych osobowych, tj.: jakie dane osobowe, w jakim celu,
i w jaki sposób są przetwarzane. Każdy Administrator samodzielnie odpowiada za ochronę danych osobowych oraz za informowanie osób, których dane dotyczą, i społeczeństwa o tym, w jaki sposób przetwarza dane osobowe.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 - pełni rolę Administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją POPC 2014-2020.

Ponadto Minister jako jeden z beneficjentów projektów realizowanych ze środków pomocy technicznej w ramach POPC 2014-2020 jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w tym zakresie.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest również Administratorem danych zgromadzonych w zarządzanym przez niego Centralnym Systemie Teleinformatycznym wspierającym realizację POPC 2014-2020.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

  Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji Zarządzającej POPC 2014-2020, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w szczególności w celach:

  1. udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie i realizującym projekty,
  2. potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
  3. wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
  4. raportowania o nieprawidłowościach,
  5. ewaluacji,
  6. monitoringu,
  7. kontroli,
  8. audytu,
  9. sprawozdawczości oraz
  10. działań informacyjno-promocyjnych.
 2. Podstawy prawne przetwarzania

  Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją POPC 2014-2020 odbywa się zgodnie z RODO.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność realizacji obowiązków spoczywających na Ministrze Funduszy
  i Polityki Regionalnej - jako na Instytucji Zarządzającej - na podstawie przepisów prawa europejskiego i krajowego
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  Obowiązki te wynikają m.in. z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisów prawa europejskiego:

  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
   i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  2. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Ministra są również:

  1. konieczność realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych osobowych osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, z którymi Minister zawarł umowy w celu realizacji POPC 2014-2020,
  2. wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do organizowanych przez Ministra konkursów i akcji promocyjnych dotyczących Programu,
  3. uzasadniony interes prawny Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – podstawa ta ma zastosowanie m.in. do danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów w ramach Funduszy Europejskich.

  W ramach POPC 2014-2020 w działaniu 3.1 - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przetwarzane są dane szczególnej kategorii (dane o niepełnosprawności). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit a RODO).

 3. Rodzaje przetwarzanych danych

  Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w celu realizacji POPC 2014-2020 przetwarza dane osobowe m. in.:

  1. pracowników, wolontariuszy, praktykantów i stażystów reprezentujących lub wykonujących zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację POPC 2014-2020,
  2. osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz innych osób wykonujących zadania na rzecz wnioskodawców, beneficjentów i partnerów,
  3. uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, grup sterujących oraz spotkań informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach POPC 2014-2020,
  4. kandydatów na ekspertów oraz ekspertów zaangażowanych w proces wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwych instytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów,
  5. osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków
   w projekcie, w tym w szczególności: personelu projektu, uczestników komisji przetargowych, oferentów i wykonawców zamówień publicznych, osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

  Wśród rodzajów danych osobowych przetwarzanych przez Ministra można wymienić:

  1. dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także nr PESEL/NIP/REGON,
  2. dane dotyczące stosunku pracy, w szczególności otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
  3. dane kontaktowe, które obejmują w szczególności adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
  4. dane o charakterze finansowym, w szczególności nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego), kwotę wynagrodzenia,
  5. dane zbierane w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych do których realizacji zobowiązane są państwa członkowskie, obejmujące w szczególności: płeć, wiek w chwili przystąpienia do projektu, wykształcenie, wykonywany zawód, narodowość, informacje o niepełnosprawności.

  Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych
  w realizację programów operacyjnych, w szczególności wnioskodawców, beneficjentów i partnerów.

  W przypadku, gdy dane pozyskiwanie są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach POPC 2014-2020.

 4. Okres przechowywania danych

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POPC 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.

 5. Odbiorcy danych

  Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności Instytucja Pośrednicząca POPC, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,
  • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POPC 2014-2020,
  • podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją POPC 2014-2020 przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
   Realizując te prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z pytanie m.in. o to czy Minister przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację,
  2. prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO
   Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także
   w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez Ministra tego sprzeciwu.
  3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  4. prawo do cofnięcia zgody, w każdym momencie - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda
   (art. 9 ust. 2 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie spowoduje, że dotychczasowe przetwarzanie danych zostanie uznane za niezgodne z prawem.
  5. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora innemu administratorowi - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub realizacja umowy
   z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych Administratora lub jego prawnie uzasadnionych interesów
   (art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże on, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
   dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

  Minister Funduszy i Polityki Regionalnej ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

  W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MFiPR jest możliwy:

  • pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
  • pod adresem poczty elektronicznej: iod [at] mfipr.gov.pl
anchorn5

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przekazywaniem informacji o zagrożeniach cyber

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława Dubois 5a, 00-184 Warszawa.
 2. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. e i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) – oraz § 2 ust. 1) lit. j) ZARZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie Centrum e-Zdrowia.
 3. Pana/Pani osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu informowania Pana/Pani o cyber zagrożeniach w celu podnoszenia cyberbezpieczeństwa.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie adresu email wskazanego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą podane jako dane kontaktowe do podmiotu leczniczego.
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do rozesłania i zebrania ankiet. Nie dłużej niż 6 miesięcy od rozpoczęcia badania ankietowego.
 9. Może Pan/Pani skontaktować z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod [at] cez.gov.pl.
 10. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17,18 i 19 RODO.
 11. Ma Pan/Pani prawo do usunięcia swoich danych z zastrzeżeniem, że usunięcie to nie będzie miało wpływu na czynności wykonane przed złożeniem wniosku o usunięcie.
 12. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.
anchorn6

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji e-mailowej

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej jako „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stanisława Dubois 5A, 00 – 184 Warszawa, adres email: biuro [at] cez.gov.pl,
 2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można się kontaktować pod adres e-mail: iod [at] cez.gov.pl lub pod adresem siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1 .
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: umożliwienia kontaktu emailowego z Administratorem oraz udzielania odpowiedzi na korespondencję e – mailową kierowaną do Administratora, wymiany korespondencji elektronicznej, e – mailowej pomiędzy nadawcą i adresatem,
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora danych oraz nadawców wiadomości e-mailowych wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z Administratorem,
  2. w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust.2 lit. f RODO w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym
 5. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej zawarte w treści korespondencji, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: Administratora tj. Centrum e-Zdrowia oraz podmioty upoważnione przez CeZ do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją określonych w umowie zadań lub usług świadczonych na rzecz Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi obsługi poczty elektronicznej, obsługi IT, usługi prawne, administracyjne itp.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.