Wsparcie, jako Ekspert ds. narzędzi Atlassian, w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Wsparcie, jako Ekspert ds. narzędzi Atlassian, w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych

Ostatnia modyfikacja
06-04-2022

WRZ.270.47.2022

Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal: miniportal.uzp.gov.pl

Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/aa9df4b4-28fc-4ea7-9c15-ce83b6dac8d4 (Otworzy się w nowej karcie) 

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym, wariant 2