Dostawa serwerów dla Ministerstwa Zdrowia oraz Rozbudowa macierzy dyskowej (zwanej dalej „Komponentami”) w celu doposażenia macierzy dyskowej IBM będącej w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia w Warszawie. | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Dostawa serwerów dla Ministerstwa Zdrowia oraz Rozbudowa macierzy dyskowej (zwanej dalej „Komponentami”) w celu doposażenia macierzy dyskowej IBM będącej w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.

Ostatnia modyfikacja
29-06-2022

WRZ.270.154.2022

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fbb5dda8-f3b6-11ec-9a86-f6f4c648a056

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia  przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.)