e-Krew | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

dłonie trzymające wirtualną kroplę krwi, wokół piktogramy przedstawiające funkcjonalności systemu e-Krew

System e-Krew

Dzięki rozwiązaniu podmioty lecznicze będą miały stały dostęp do informacji na temat krwi oraz jej składników, które są potrzebne do ratowania zdrowia i życia ludzi

Co to jest e-Krew?

System e-Krew to realizowany przez Centrum e-Zdrowia projekt budowy rozwiązania informatycznego, odpowiadający na potrzeby:

 • dawców i kandydatów na dawców krwi
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych
 • Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi – pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników
 • instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii.
zdjęcie obrazujące dawcę krwi

Cel realizacji projektu

Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzór nad krwiolecznictwem, w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników, w tym:

 • ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi
 • dostosowanie liczby i rodzajów donacji do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki
 • optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi, dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach
 • podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.
ręka w białej rękawiczce trzymająca worek z krwią

Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Nastąpi to dzięki:

 • usprawnieniu wymiany danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie
 • skutecznemu zarządzaniu danymi.

Nowe usługi e-zdrowia

pracownik medyczny trzymający w dłoni czerwony symbol serca

Nowe usługi dla dawców i kandydatów na dawców krwi

 • umówienie wizyty w punkcie pobierania krwi
 • profilowana informacja, czyli dostęp do wybranych informacji takich jak:
  • wyniki bezpłatnych badań
  • zapotrzebowanie na określoną grupę krwi
  • kalkulator donacji (ile donacji wykonano i ile brakuje do złożenia wniosku o przyznanie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi), w tym przeliczanie donacji składników krwi na krew pełną
  • czas do kolejnej możliwej donacji lub do upływu okresu dyskwalifikacji
  • uzyskanie zaświadczenia:
   • dla urzędu skarbowego w celu odliczenia darowizny
   • dla pracodawcy w celu potwierdzenia uprawnienia do dnia wolnego od pracy i/lub zwolnienia na czas badań lekarskich
   • dla PCK w celu wystąpienia o odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
  • złożenie deklaracji o wycofaniu donacji po oddaniu krwi lub jej składników
pracownicy medyczni badający próbki krwi w labolatorium

Nowe usługi dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • zamówienie krwi i jej składników
 • informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych
 • uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”
 • zlecenie wykonania badań immunohematologicznych oraz uzyskanie dostępu do ich wyników

Korzyści

W wymiarze społecznym wdrożenie systemu e-Krew zapewni bieżące zaopatrzenie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia, poprzez możliwość:

 • stałego, 24/7 monitorowania i analizowania zużycia krwi i jej składników oraz bieżących potrzeb podmiotów leczniczych w tym zakresie
 • dotarcia do dawców o określonych grupach krwi.
dawca w trakcie donacji krwi z elementami wirtualnych danych

Oprócz korzyści społeczno-gospodarczych, dzięki realizacji projektu:

 • dawcy krwi:
  • zaoszczędzą czas
  • lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji (informacje o akcjach, wyjazdach ekip, zapotrzebowaniu na krew określonej grupy, upływie czasu od ostatniej donacji lub czasu dyskwalifikacji)
 • podmioty lecznicze:
  • zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić bieżących potrzeb
 • Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:
  • zminimalizują czas realizacji czynności związanych z pozyskiwaniem krwi z innych centrów, jeżeli własne zapasy nie pozwalają zaspokoić bieżących potrzeb
  • skuteczniej zaplanują działania związane z zachęcaniem do oddania krwi (np. SMS z zaproszeniem)
  • zoptymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców krwi
 • instytucje nadzorujące (Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii):
  • zoptymalizują czas poświęcany na analizę danych przekazywanych przez CKiK
  • będą podejmować decyzje dotyczące publicznej służby krwi w oparciu o aktualne, kompletne i rzetelne dane.

Informacje dodatkowe

Nazwa projektu:

„Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”

Beneficjent:

Centrum e-Zdrowia (CeZ)

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające wprowadzenie usług elektronicznych zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie pozakonkursowym, a całkowita wartość projektu wynosi 92 796 914,64 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 78 534 028,86 zł. Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 78 534 028,86 zł, w tym:

 1. z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej : 78 534 028,86 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 2. z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej : 14 262 885,78 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

CeZ odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań CeZ wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia. Partnerami projektu są: 1. Narodowe Centrum Krwi 2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 3. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ 4. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu 6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku 8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie 9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi 10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu 11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze 13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu 15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie 16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku 18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy 20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku 21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie 22. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach 24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu 25. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja dotycząca systemu e-Krew

e-Zdrowie w liczbach

17 mln

użytkowników
Internetowego Konta Pacjenta

1,8 mld

wystawionych
e-recept

169 mln

wystawionych
e-skierowań

5 mln

instalacji aplikacji
mojeIKP

Powiązane treści

Dzięki systemowi Poltransplant będą gromadzone dane i centralne rejestry na temat żywych dawców, informacje o przeszczepieniach narządów i tkanek

EWP jest systemem, który monitoruje stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, gromadzi dane związane z zachorowalnością na COVID-19

Dzięki Ewidencji Łóżek COVID-19 mogą być gromadzone aktualne informacje na temat wolnych łóżek w oddziałach szpitalnych, które hospitalizują pacjentów w związku w wystąpieniem u nich choroby SARS-CoV-2.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach „Umowy o dzielenie dotacji na działanie w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych."