e-krew | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

zdjęcie przedstawiające probówki z krwią

Co to jest e-krew

Dzięki systemowi e-krew podmioty lecznicze będą miały stały dostęp do informacji na temat krwi oraz jej składników, które są potrzebne do ratowania zdrowia i życia ludzi. Centralny system zarządzania zasobami krwi i jej składnikami powstał z myślą o potrzebujących pacjentach, pracownikach centrów krwiodawstwa i lekarzach. Projekt w trakcie realizacji

Optymalizacja procesów wymiany danych pomiędzy podmiotami, które biorą udział w procesach pobierania krwi i zastosowania jej w leczeniu pacjentów. Stworzenie zintegrowanej, centralnej bazy danych, która będzie uwzględniać potrzeby wszystkich interesariuszy krwiodawstwa
w Polsce: dawców i kandydatów na dawców krwi, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, centr krwiodawstwa
i krwiolecznictwa, a także instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

zdjęcie obrazujące dawcę krwi

Korzyści

Dynamiczne i sprawne monitorowanie dostępności krwi w Polsce oraz analizowanie jej poszczególnych składników – z uwzględnieniem monitorowania zapotrzebowania na krew w poszczególnych placówkach.

Funkcjonowanie systemu umożliwia ponadto zredukowanie czasochłonnych czynności administracyjnych, które są związane z procesem oddawania krwi. Dzięki e-krwi proces jej zamawiania przez podmioty będzie jednolity
i transparentny. W ramach funkcjonowania systemu e-krew gospodarowanie zapasami krwi stanie się optymalne, wpływając tym samym na poprawę obsługi krwiodawstwa w Polsce.

Informacje Dodatkowe

 

Nazwa projektu:

„Projekt e-krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II
„E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 92 796 914,64 zł, w tym:

  1. z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 78 534 028,86 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
  2. z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej : 14 262 885,78 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

CeZ odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań Centrum e-Zdrowia wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz centra krwiodawstwa
i krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia.

e-Zdrowie w liczbach

> 16,1 mln

użytkowników
Internetowego Konta Pacjenta

1,2 mld

wystawionych
e-recept

86,9 mln

wystawionych
e-skierowań

3,6 mln

instalacji aplikacji
mojeIKP

Powiązane treści

Dzięki systemowi Poltransplant będą gromadzone dane i centralne rejestry na temat żywych dawców, informacje o przeszczepieniach narządów i tkanek

EWP jest systemem, który monitoruje stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, gromadzi dane związane z zachorowalnością na COVID-19

Dzięki Ewidencji Łóżek COVID-19 mogą być gromadzone aktualne informacje na temat wolnych łóżek w oddziałach szpitalnych, które hospitalizują pacjentów w związku w wystąpieniem u nich choroby SARS-CoV-2.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach „Umowy o dzielenie dotacji na działanie w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych."